Naše osobnosti slovenskej literatúry

Ľudia veľkých skutkov a činov...

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Životopisy

Ján Hollý

Ján Hollý

Pochádzal z roľníckej rodiny v Borskom Mikuláši. Študoval v Skalici, Bratislave a Trnave. Svoj život strávil bokom od spoločenského života ako farár v Maduniciach pri Piešťanoch. Tu v prírode, v háji Mlíč pod veľkým storočným dubom vzniklo jeho literárne dielo.
Na jeho literárnu dráhu sa pripravoval štúdiom antickej literatúry, prekladmi z nej a štúdiom národných dejín. V duchu ideológie národného obrodenia vznikli jeho veľké epické skladby s historickými námetmi, ku ktorým sa organicky pripájajú selanky, žalospevy (elégie) a ódy. Štúdium antickej literatúry podnietili v ňom úsilie vytvoriť národný epos. Na písal tri veľké skladby: Svatopluk (1833), Ciril -Metodiáda(1835) a Sláv(1839). Epos Svatopluk má 12 spevov. Vznikol v mene ideálov národnej slobody, rovnosti, spravodlivosti a lásky k vlasti. Hollý využil pri spracovaní svatopluka poznatky z antickej a klasicistickej poetiky. Neuplatňoval ich však mechanicky. Tvorivo v nich spojil historickú látku s mitologickými prvkami. Popri eposoch zo slovenskej histórie venoval sa Hollý v selankách (1832–1835) bezprostrednej súčasnosti. Je to dvadsaťjeden básni, ktorými ospieval slovenskú prírodu v najkrajších obdobiach jari a leta a dedinského človeka v jeho tvorivej práci. Obrodenecká ideológia podnietila vznik Hollého žalospevov (elégie).Ich predmetom je národny život minulosti i sučasnosti, ale so svojími ,, smutnými príhodami “ a ,, biedami “.Sú protikladom k eposom,v ktorých ospieval slávnu minulosť Slovanov. Najznámejšie dva žalospevy, ktoré sa súčasne pokladajú za ideové východisko sú tieto: Plač Matky Slávy a Plač Matky Slávy nad odroďilími sinami. Príležitostne oslavné sú Hollého Pesně (ódy).ospieval v nich žijúca i historické osobnosti, ktoré mali významný zástoj v národnom živote. Ich význam je predovšetkým v tom, že sú svedectvom o živote spoločnosti a o národnom hnutí. Tématika ód je veľmi rozmanitá: národ, slovenská reč, kraj, príroda a pod. Z historických osobností oslávil Bernoláka, Pálkoviča, protitureckého bojovníka M. Zrínskeho, J. Gutenberga a iných. Podobne ako Kollár i Hollý videl nádej Slovanstva v Rusku, čo vyjadril v ódach Pohled na Slovákov a na slovenský národ.

Poslední komentáře
21.04.2009 18:09:54: dobrý životopissmiley${1}smiley${1}
 
Zuzana Falathová falathova@chello.sk / zuzian@post.sk